Cao su theo dõi vòng các lưu hóa báo chí

Đối với các lưu hóa cao su theo dõi sau khi xây dựng.
Cao su theo dõi có thể được vulcanized hoàn thành trong vòng các lưu hóa báo chí.
Có thể nhận được hiệu suất cao cao su theo dõi.