Lịch

Lịch (Calendar) được tạo thành hai hoặc nhiều cuộn, sắp xếp theo một hình thức nhất định, tại một nhiệt độ nhất định, cao su hay nhựa đã mở rộng thành một nhất định hình dạng bề dày và bề mặt của bộ phim, và chất xơ rèm vải hoặc dây thép treo máy móc nhựa. Lịch theo số lượng các con lăn có thể chia thành hai, ba con lăn, four, five cuộn Calenders; theo sự sắp xếp của con lăn có thể được chia thành "l" hay "t" và "f", "z" loại và loại "s".