Phẳng các lưu hóa yêu cầu kỹ thuật chính của máy

Sử dụng nhiệt độ của 180-200 ° c, General Electric 7W/3 vuông cm bề mặt tải để đảm bảo tính đồng nhất nhiệt độ bề mặt của căn hộ các lưu hóa mẫu máy, không gian mẫu sắp xếp, làm cho nhiệt độ bề mặt tấm nóng để một mức độ tối thiểu, có tính nóng dễ dàng cài đặt và sử dụng, thường sử dụng các phương pháp sao.

Các lưu hóa điện ống được thiết kế cho điện phẳng các lưu hóa máy thiết kế của các yếu tố sưởi điện. Sulfua phẳng máy là sản phẩm cao su thiết bị chính sulfua, nhiệt độ bề mặt của nó nóng Ban là quy mô căn hộ sulfua máy của chỉ số hiệu suất chính, gây ra nóng nhiệt độ bề mặt bảng lớn hơn trong lý do chính có hai đáp: 1, và bên ngoài môi trường nhiệt độ bóng; 2, và ống điện của khoảng cách bố trí thiết kế, vì vậy, giải pháp điện phẳng sulfua máy nóng ban nhiệt độ bề mặt vấn đề quan trọng là tìm thấy nhiệt độ tối thiểu và khoảng cách điện ống, sắp xếp của các mối quan hệ.